Civilinė sauga

Vyriausiojo specialisto civilinei saugai funkcijos

 

 

1. Ruošia rajono Savivaldybės institucijoms norminių aktų projektus civilinės saugos klausimais, kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą.

2. Sudaro rajono civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą. Renka ir sistemina medžiagą jo priedams.

3. Įrengia pagal reikalavimus ekstremalių situacijų valdymo punktą. Aprūpina įranga ir ryšio priemonėmis atsarginį valdymo punktą.

4. Kuria naują perspėjimo ir informavimo sistemą pagal CSD prie VRM pateiktas rekomendacijas.

5. Aprūpina individualiomis apsaugos priemonėmis ekstremalių situacijų valdymo centro narius.

6. Ruošia rekomendacijas dėl gyvenamųjų patalpų pritaikymo žmonių apsaugai nuo pavojingų veiksnių poveikio.

7. Paruošia rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro nuostatus ir juos koreguoja.

8. Atlieka įvykusių rajone ir respublikoje ekstremalių situacijų pavojaus bei rizikos analizę, prognozuoja pavojingo poveikio ribas, to poveikio tikimybę, galimų padarinių mastą, žalos dydį, išteklius, reikalingus nelaimės padariniams šalinti. Įvertinęs koreguoja parengties ekstremalioms situacijoms planą.

9. Teikia metodinę pagalbą seniūnams ir įmonių vadovams sudarant parengties ekstremalioms situacijoms planus ir jų priedus.

10. Ruošia ataskaitas apskrities civilinės saugos departamento skyriui pagal atitinkamas formas.

11. Tikrina pavojingų objektų avarijų likvidavimo planus ir pasirengimą veikti pagal juos. Dalyvauja objektų civilinės saugos pratybose ir treniruotėse, ruošia aptarimus ir ataskaitas.

12. Rengia metodines rekomendacijas įmonių vadovams civilinės saugos pajėgų treniruočių ir pratybų rengimo klausimais.

13. Sprendžia seniūnijų aprūpinimo ryšio priemonėmis klausimus.

14. Sudaro gyventojų ir civilinės saugos struktūrų darbuotojų mokymo grafikus, derina juos su atitinkamomis institucijomis. Organizuoja mokymą.

15. Ruošia rajono gyventojus evakavimo ir evakuotų priėmimo planus, sprendžia evakuotų apgyvendinimo klausimus, sudaro apgyvendinimo vietų sąrašus seniūnijose. Sudaro sutartis su transportą teikiančiomis organizacijomis. Kontroliuoja evakuacijos komisijų sudarymą ir jų darbą seniūnijose.

16. Renka iš savivaldybės teritorijoje esančių įmonių informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti.

17. Tikrina civilinės saugos tarnybų pasiruošimą veikti ekstremalių situacijų atvejais. Suteikia metodinę pagalbą ruošiant jų nuostatus.

18. Registruoja savivaldybės teritorijoje įvykusias ekstremalias situacijas, informuoja atitinkamos formos pranešimu apie įvykį ESVC.

19. Konsultuoja rajono Savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, žemės ūkio bendroves, ūkininkus, kooperatines bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

20. Atlieka administracijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos klausimais ir rūpinasi kitais darbų saugos klausimais administracijoje.

21. Apskaičiuoja pašalpą nuo gaisrų nukentėjusiems Šilalės rajono gyventojams ir teikia ją patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.