Naujienos

2010 metų Šilalės rajono savivaldybės valstybinių brandos egzaminų centrai

2010-04-01

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-2775 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Kalbų įskaitų nuostatų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatų ir Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 48 punktu, 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. Š3-54 paskyrė dalykų brandos egzaminų centrus:

Valstybinių brandos egzaminų centrai