Pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba Šilalės rajono savivaldybėje

2011-12-18

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba ir antrinė teisinė pagalba.

Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys. Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, tereikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administraciją (deklaruoti savo turto ir pajamų neprivaloma). Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, asmeniui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip 1 valanda. Teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta kompetentingo asmens sprendimu. Dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu galima kreiptis tik vieną kartą. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba jei tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta išsami advokato konsultacija ar yra akivaizdu, kad tokią konsultaciją galima gauti ir nesinaudojant valstybės garantuojama teisine pagalba. Pagalbos negaus ir tie, kurie kreipsis ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

 

Pirminę teisinę pagalbą Šilalės rajono gyventojams nemokamai teikia teisininkė Silva Paulikienė, Savivaldybės administracijos Personalo ir kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė, kiekvieną darbo dieną Šilalės rajono savivaldybėje, J.Basanavičiaus g. 2, antrame aukšte, 227 kabinete, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – 12.00 val. – 12.45 val.

 

Dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo galima kreiptis telefonu: (8 449) 76 120, elektroniniu paštu silva.paulikiene@silale.lt

Už pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimą Šilalės rajono savivaldybėje yra atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius Jonas Gudauskas. Kontaktinis telefonas – (8-449) 76 114. Elektroninis paštas – direktorius@silale.lt

 

Antrinė teisinė pagalba - dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Antrinės teisinės pagalbos teikimą Šilalės rajone organizuoja Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (VGTPT), esanti H. Manto g. 37, Klaipėda, tel. ir faks. (8 46) 256 176 elektroninis paštas kl.vgtp@infolex.lt

 

Įstatyme yra nustatyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Tai reiškia, kad šiems asmenims kreipiantis į Klaipėdos VGTPT (kituose rajonuose – į kitas VGTPT) dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo nereikia deklaruoti savo pajamų bei turto. Tokie asmenys yra:

1) asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas;

2) nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;

3) asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

4) asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose;

5) asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;

6) asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą;

7) asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;

8) skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;

9) nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą;

10) nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai veiksniais (emancipuotais);

11) asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais, bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;
12) asmenys bylose dėl gimimo registravimo;

13) kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

 

Antrinę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato, kad nemokamai advokato paslaugos gali būti suteiktos tiems asmenims, kurių pajamos per metus (per paskutinius 12 mėnesių) neviršija 6400 Lt, o per mėnesį neviršija 533,33 Lt. Jeigu asmuo turi išlaikytinių, tai kiekvienam jų dar reikia pridėti po 200 Lt. Galima ir dalinė parama, kai valstybė žmogui apmoka 50 proc. advokato paslaugų. Tokiu atveju asmens pajamų dydis per metus negali viršyti 9600 Lt. Jeigu asmuo turi išlaikytinių, kiekvienam jų reikia pridėti dar po 3600 Lt per metus. Per mėnesį tokio asmens pajamos negalėtų būti didesnės kaip 800 Lt, išlaikytiniams pridedant dar po 300 Lt.

 

Vieno asmens pajamų skaičiuoklė antrinei teisinei pagalbai gauti

 

Antrinė teisinė I lygis II lygis
pagalba (100 % apmokama) (50 % apmokama)
Per metus (Lt) Per mėnesį (Lt) Per metus (Lt) Per mėnesį (Lt)
1 asmens pajamos 6400 533 9600 800
+ 1 išlaikytinis 8800 733 13200 1100
+2 išlaikytiniai 11200 933 16800 1400
+ 3 išlaikytiniai 13600 1133 20400 1700
+4 išlaikytiniai 16000 1333 24000 2000

Norintys gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys Klaipėdos VGTPT pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo Klaipėdos VGTPT prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Daugiau informacijos galite gauti apsilankę internetinėje svetainėje www.teisinepagalba.lt

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

 

Administracijos direktorius Jonas Gudauskas