Buhalterijos tarnyba

Tarnybos uždaviniai ir funkcijos:

• užtikrinti teisingą finansinę ir buhalterinę apskaitą;

• sisteminti ir kaupti tarnybos veiklą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės, norminius aktus ir juos tinkamai taikyti tarnybos darbe;

• ruošti ir teikti Savivaldybės administracijos finansų skyriui biudžeto išlaidų programų sąmatų projektus;

• kontroliuoti biudžeto išlaidų programų sąmatų vykdymą;

• sudaryti išlaidų sąmatų vykdymo balansą ir ataskaitas pagal patvirtintus klasifikacijos straipsnius;

• vykdyti finansinių operacijų fiksavimą, grupavimą, kaupimą, analizę ir informacijos pateikimą savivaldybės administracijos padaliniams ir vadovams;

• užtikrinti turto ir ūkinių operacijų pirminę apskaitą, dalyvauti inventorizacijose;

• teikti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais tikslias ataskaitas kitoms institucijoms;

• užtikrinti buhalterinės apskaitos duomenų kaupimą ir saugojimą, bylų paruošimą ir perdavimą archyvui;

• rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis;

• vykdyti kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimus Tarnybos kompetencijos ribose.