Informacinių technologijų tarnyba

Pagrindiniai tarnybos uždaviniai ir funkcijos

Uždavinys:

Įgyvendinti Savivaldybės administracijos bei jos padalinių funkcijų, numatytų LR vietos savivaldos įstatyme, kompiuterizavimo politiką.

Funkcijos:

Administruoja Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklus, užtikrina nepertraukiamą jų veikimą, fiksuoja ir šalina gedimus.

Užtikrina savalaikį kompiuterizuotų darbo vietų parengimą ir stabilų kompiuterinės įrangos veikimą jose, rengia kompiuterinių bei periferinių įrenginių įsigijimo, paslaugų plėtojimo, tobulinimo programas, jas įgyvendina. Rengia šios srities techninę dokumentaciją viešiesiems pirkimams.

Kasmet teikia Administracijos direktoriui informaciją apie kompiuterinės technikos būklę Savivaldybės administracijoje bei pasiūlymus jai gerinti.

Rūpinasi kompiuterinės įrangos būkle Administracijos padaliniuose: atlieka kompiuterinės bei programinės įrangos profilaktinę ir einamąją priežiūrą, šalina arba teikia pagalbą šalinant gedimus.

Užtikrina kompiuterinės ir programinės įrangos sisteminimą ir apskaitą, legalizavimo programos įgyvendinimą ir bendrą administravimą. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymų nustatyta tvarka atsako už legalios programinės įrangos politikos vykdymą.

Instaliuoja bei aktualizuoja specializuotą bei bendros paskirties programinę įrangą, pagal galimybes analizuoja programinius sutrikimus ir juos šalina. Teikia pasiūlymus programų autoriams įdiegtos programinės įrangos tobulinimo klausimais.

Rūpinasi Savivaldybės administracijos duomenų bazių funkcionavimu, periodiškai daro atsargines jų kopijas, atsako už jų konfidencialumą ir saugumą užtikrinančių priemonių parengimą bei įgyvendinimą.

Diegia ir administruoja Savivaldybės administracijos kompiuterių tinkle duomenų saugumo technines bei organizacines priemones.

Užtikrina Savivaldybės administracijos viešai skelbiamų duomenų prieinamumą per bendro naudojimo kompiuterių tinklus įprastinėmis programinėmis priemonėmis.

Užtikrina Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDP) stabilų veikimą Savivaldybės administracijoje ir jos struktūriniuose padaliniuose.

Administruoja Šilalės rajono savivaldybės interneto puslapį, užtikrina jo funkcionavimą, rengia puslapiui informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės renginius ir aktualijas, redaguoja Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, padalinių vadovų pateiktą informaciją, suderina su Savivaldybės kalbos tvarkytoju ir skelbia ją puslapyje. Teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo. Palaiko ryšius su visuomene, ieško naujų formų, kaip pateikti ir gauti informaciją iš rajono gyventojų.

Organizuoja Savivaldybės administracijos elektroninio pašto sistemą ir administruoja jos darbą.

Kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų darbuotojai laikosi Šilalės rajono savivaldybės administracijos kompiuterių, techninių priemonių naudojimo ir informacinių sistemų inventorizavimo, kontrolės ir analizės tvarkų, bet kuriuo metu gali stebėti ar patikrinti įrangą, sistemas ir tinklu siunčiamus duomenis.

Rengia oficialius pranešimus spaudai apie priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, skelbia minėtų dokumentų tekstus Savivaldybės interneto puslapyje.

Organizuoja bendravimą su užsienio partneriais, rengia Savivaldybės bei jos užsienio partnerių vizitų programas, teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą žiniasklaidai.

Rengia įsakymų, sutarčių projektus, kitus tarnybos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą.

Atstovauja Savivaldybės administracijai, sprendžiant informatikos ir kompiuterizavimo klausimus, teikia pasiūlymus kompiuterizavimo politikos įgyvendinimo srityje.

Įgyvendina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kompiuterinio raštingumo programas: padeda Administracijos darbuotojams išmokti naudoti kompiuterinę ir programinę įrangą, tobulinti įgūdžius ir gilinti žinias IT srityje, informuoja apie galimybę kelti kvalifikaciją informacinių technologijų bei sistemų plėtros srityse.

Vykdo Administracijos direktoriaus nurodymus Administracijos padalinių kompiuterizavimo, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo bei kitais tarnybos veiklą nustatančiais klausimais.