Personalo ir kanceliarijos skyrius

Skyriaus funkcijos

• padeda Savivaldybės administracijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (toliau vadinama – įstaigos vadovas) valdyti personalą ir formuoti personalo valdymo politiką;

• organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;

• dalyvauja rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, sudarančius efektyvios Savivaldybės administracijos veiklos pagrindą;

• užtikrina tikslų, operatyvų rajono Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos dokumentų valdymą ir apskaitą, kartu su Savivaldybės administracijos direktoriumi rūpinasi tinkamu dokumentų valdymu ir apskaita Administracijos struktūriniuose padaliniuose ir dokumentų perdavimu įstaigos dokumentus komplektuojančiam apskrities archyvui;

• organizuoja interesantų priėmimą Savivaldybės administracijoje. Teikia rajono Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui vizavimui gautą visą įstaigos korespondenciją, pasirašymui – siunčiamą korespondenciją, vizuoti dokumentus, jei tai daryti įgalioja Savivaldybės administracijos direktorius;

• kontroliuoja Savivaldybės institucijų priimtų norminių teisės aktų įgyvendinimą;

• techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos komitetus ir komisijas, bei Administracijos direktoriaus nurodymu ir jo įsakymais sudarytas komisijas, darbo grupes, saugoja jų posėdžių protokolus ir nutarimus;

• koordinuoti Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto ,,vieno langelio“ principu vykdomą piliečių aptarnavimą.