Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Visitors from: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

ES parama

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros antrasis etapas“

* * *

Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros plėtros II etapo 2 dalis“

* * *
Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl projekto „Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“

* * *

Pradedami vykdyti Ašučio ir Lokystos upelių Šilalės mieste valymo darbai

* * *

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl projekto „Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas“

2010 m. rugpjūčio 5 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos pasirašyta projekto „Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas“, projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-71-004, finansavimo ir administravimo sutartis.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam projektui įgyvendinti skirtas iki 437.988,00 litų finansavimas. Bendra projekto vertė sieks apie 515.280,00 litų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto „Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas“ dėka bus parengti trys specialieji planai:

 

  • Daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų ribų suformavimo Šilalės mieste;

 

  • gyvenamųjų vietovių, kaimų ir seniūnijų ribų nustatymo specialusis planas. Žemėtvarkos schema;

 

  • vietinės reikšmės kelių specialusis planas.

 

Informaciją teikia Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Jocytė – Kiaulakienė.

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo projektą „Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas“

VYKDOMO PROJEKTO Nr. VP1-4.24-VRM-02-R-71-005.
2010 m. balandžio 22 d. pasirašius projekto „Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį pradėtas vykdyti šis projektas.

Projektui finansavimas skirtas pateikus paraišką pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, šiai paraiškai sėkmingai perėjus vertinimo ir atrankos procesus ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai priėmus sprendimą suteikti paramą.

Projekto finansavimo ir administravimo dvišalė sutartis tarp projekto vykdytojo - Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Įgyvendinančios institucijos – Europos socialinio fondo agentūros, pasirašyta 2010 m. balandžio 22 d.

Projektui yra skirtos Europos socialinio fondo lėšos. Projekto biudžete numatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 118 200,00 Lt. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriamas iki 100 470,00 Lt finansavimas (Europos Sąjungos lėšos).

Šilalės rajono savivaldybė įsipareigojo skirti Projekto įgyvendinimui ne mažiau kaip 17 730,00 Lt.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. lapkričio 9 d., o pabaiga - 201l m. liepos 22 d.

Projekto tikslas – gerinti regioninės plėtros planavimą parengiant galimybių studiją ir atnaujinant strateginį plėtros planą.
Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos rengia konkursą laimėjusi uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinių projektų rengimas“.

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą gyventojai gali gauti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriuje, adresu J Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 215 kab., kontaktinis asmuo Faustas Sragauskas, Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas, el. paštas: faustas.sragauskas@silale.lt , tel.: (8 449) 76123, faksas (8 449) 76118.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros antrasis etapas“

Įgyvendinamo projekto Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-003.

2009 m. birželio 22 d. Šilalės mieste, įgyvendinant projektą „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros antrasis etapas“ pradėti J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai.

Projektui finansavimas skirtas pateikus paraišką pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos ketvirto prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-4.4.-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, šiai paraiškai sėkmingai perėjus vertinimo ir atrankos procesus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai priėmus sprendimą suteikti paramą.

Projekto finansavimo ir administravimo trišalė sutartis tarp projekto vykdytojo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos, LR susisiekimo ministerijos ir Įgyvendinančios institucijos –Transporto investicijų direkcijos, pasirašyta 2009 m. spalio 7 d.

Projektui yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos. Projekto biudžete numatyta didžiausia Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 285 476, 49 Lt. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriamas iki 3 137 630,05 Lt finansavimas.

Iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 2 792 655, 02 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 344 975, 03 Lt.

Šilalės rajono savivaldybė įsipareigojo skirti Projekto įgyvendinimui ne mažiau kaip 147 846,44 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. birželio 22 d., o jo pabaiga – 201l m. lapkričio 30 d.

Projekto tikslas – pagerinti Šilalės miesto pagrindinės J. Basanavičiaus gatvės būklę, kuri kėlė grėsmę eismo saugumui, netenkino susisiekimo poreikių bei mažino miesto patrauklumą. Siekiant pašalinti šias problemas, Projekte numatyta rekonstruoti 0,455 km vietinės reikšmės J. Basanavičiaus gatvės važiuojamosios dalies, rekonstruoti visos gatvės šaligatvius, įrengti žiedinę sankryžą, dvi automobilių stovėjimo aikšteles, rekonstruoti inžinerinius tinklus. Šiuo Projektu siekiama prisidėti prie transporto infrastruktūros bei kelių jungčių su pagrindinėmis magistralėmis plėtros. Įgyvendinus Projektą, pagerės eismo sąlygos, sumažės avarijų galimybė, atsiras daugiau vietų automobilių statymui.

J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbus ir paslaugas vykdo konkursą laimėjusieji: rangos darbus – UAB „Kvėdarsta“, techninę priežiūrą – UAB „Kelvista“, statinio projekto vykdymo priežiūrą – UAB „Hidroprojektas“, viešinimą – UAB „Šilalės artojas“.

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą gyventojai gali gauti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriuje, adresu J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 215 kab., kontaktinis asmuo Faustas Sragauskas, Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas, el. paštas: invest@silale.lt, tel.: (8 449) 76 123, faksas (8 449) 76 118.

Nuotraukose Šilalės m. J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos, išskyrus kelio Nr. 165 važiuojamąją dalį, vykdymo eiga.

* * *

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“

2009-10-30

Preliminari projekto statybos vertė – 37,2 mln. Litų (be PVM). Projekto pareiškėjas ir galutinis paramos gavėjas - UAB „Šilalės vandenys“, projekto partneris - Šilalės rajono savivaldybė, įgyvendinančioji institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos. Projektas bus finansuojamas iš 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ ES Sanglaudos fondo (34,042 mln. Litų) ir Šilalės rajono savivaldybės lėšų (3,158 mln. Lt). Š. m. lapkričio mėnesį planuojama pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei pradėti darbų vykdymą.

 

Šilalės rajono vandentvarkos projektą sudaro penki komponentai:

1. Kvėdarnos gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir plėtra Kvėdarnos gyvenvietėje;

3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balsių gyvenvietėje;

4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalėje;

5. Transporto priemonės įsigijimas nuotekų dumblui vežti.

Projektavimo darbus atliko UAB „Gairija“ ir UAB „Verslo investicijų projektai“, statybos techninę priežiūrą, projekto administravimą ir viešinimą vykdo VšĮ „Projektų vadybos grupė“. Šiuo metu yra vykdomi statybos rangos darbų pirkimai, baigiama pasiruošti projekto įgyvendinimui.

 

Pagrindiniai projekto tikslai:

• Įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus;

• Sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šilalės rajone;

• Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno žemupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino teritorijoje esančių gyvenviečių, tuo pačiu sumažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;

• Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;

• Padidinti gyventojų skaičių, centralizuotai prisijungusių prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo tinklų.

 

Projekto uždaviniai:

• Centralizuotai išplėsti nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo tinklus Šilalės rajono Šilalės miesto, Kvėdarnos ir Balsių gyvenvietėse;

• Rekonstruoti Kvėdarnos nuotekų valymo įrenginius, įdiegiant modernias nuotekų valymo technologijas.

Įgyvendinus projektą, Šilalės rajono gyventojai prisijungę prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų galės vartoti kokybišką vandenį, pagerės rajono aplinkosauginė aplinka.

 

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą gyventojai gali gauti UAB „Šilalės vandenys“, adresu Rytinio Kelio g. 4, Šilalė, kontaktinis asmuo Virginijus Kvederys, UAB ,,Šilalės vandenys“ abonentų skyriaus vedėjas, el. paštas: kvederys.v@gmail.com tel.: (8 449) 70026, faksas (8 449) 74205.

* * *

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“ jau beveik įpusėjo

2010-12-29

UAB „Šilalės vandenys“ ir Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Šilalės rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė 37 200 000 Lt. Įgyvendintas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Vykdant projektą iš viso bus nutiesta apie 60 km tinklų ir tokiu būdu bus sudaryta galimybė prie vandentiekio ir nuotekų sistemos prisijungti daugiau nei 95 proc. Šilalės miesto bei jo aglomeracijoje ir Kvėdarnos miestelyje gyvenančių gyventojų. Įgyvendinus projektą 1400 gyventojų galės prisijungti prie naujai nutiestų tinklų. Kvėdarnoje vandentiekio ir nuotekų tinklai jau yra beveik pakloti, Balsių gyvenvietėje darbai jau įpusėjo, Šilalės mieste darbai taip pat yra vykdomi pagal planą ir šiuo metu jau yra paklota apie 30 % tinklų.

Pasak UAB „Kvėdarsta“ šio projekto vadovo Vidmanto Dauliaus, iki gruodžio galo Kvėdarnoje buvo paklota apie 9,3 km (arba 94 proc.) vandentiekio bei 9 km (arba 88 proc.) nuotekų tinklų, įrengtos visos 3 siurblinės. Balsiuose buvo paklota apie 3,7 km (arba 48 proc.) vandentiekio bei 2,5 km (arba 31 proc.) nuotekų tinklų, įrengtos 3 siurblinės. Šiuo metu UAB „Kvėdarsta“ dėl oro sąlygų, kaip ir buvo numačiusi savo darbų programose, sustabdė statybas Kvėdarnoje ir Balsiuose. Rangovas planuoja atnaujinti darbus pavasarį, iš karto, kai bus palankios oro sąlygos.

UAB „Hidrostatyba“ vykdo tinklų tiesimo darbus Šilalėje ir iki dabar yra pakloję apie 1,5 km (arba 26 proc.) vandentiekio bei 2 km (arba 32 proc.) nuotekų tinklų. Šiuo metu statybos darbai yra atliekami A. Stulginskio, V. Statkevičiaus, Vytauto Didžiojo, Paupio ir Kęstučio gatvėse.
Statybos Šilalės rajone dar užtruks ir kitais metais, tačiau kai kuriose gatvėse jau yra pakloti nauji vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynai. Šių gatvių gyventojai galės anksčiau prisijungti prie naujai paklotų centralizuotų tinklų ir naudotis geros kokybės centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu.

Pasak bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus Edmundo Auškalnio, Šilalės rajono gyventojai gali kreiptis, dėl pasijungimo prie vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų bei pradėti naudotis vandens tiekimo paslaugomis. Prie naujai paklotų buitinių nuotekų tinklų gyventojai galės pasijungti, kai bus baigti buitinių nuotekų siurblinių statybos darbai: Kvėdarnoje iki 2011 metų rugsėjo mėn., Balsių gyvenvietėje ir Šilalės mieste iki 2012 m. vasario mėn. Ateinančių metų sausio mėnesį prasidės Kvėdarnos nuotekų valyklos rekonstrukcija. Rekonstravus valyklą ir patobulinus technologinį procesą, į Geniotalio upelį išleidžiamose nuotekose sumažės azoto ir fosforo koncentracijos, spartinančios dumblių ir vandens augmenijos dauginimąsi – eutrofikaciją, pagerės aplinkosauginė situacija. Užbaigus darbus kokybiškas geriamasis vanduo pasieks daugumą Šilalės rajono gyventojų, nebereikės patiems gyventojams rūpintis nuotekų surinkimu, pagerės aplinkosauginė būklė.

Statybos darbų techninę priežiūrą, projekto administravimą ir viešinimą vykdo VšĮ „Projektų vadybos grupė“.

UAB „Šilalės vandenys“ artimiausiu metu pasirašys dar vieną finansavimo sutartį su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“. Projekte yra numatyta Laukuvoje nutiesti 7,7 km vandentiekio tinklų ir 14,29 km buitinių nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti 620 gyventojų prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos. Statybos darbai bus pradėti 2011 m. pavasarį.

2010 m. gruodžio mėnesį, užbaigus projektą „Paramos Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“, bus įvykdytos 79 sutartys visoje Lietuvoje: parengtos galimybių studijos, pirkimo dokumentai, paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti ir techniniai projektai. Šie dokumentai reikalingi norint pradėti nuotekų valymo įrengimų statybą, nuotekų ir geriamo vandens tinklų renovaciją ar plėtrą, vandens kokybės gerinimui skirtų įrenginių statybą, taip pat siekiant sukurti regioninių atliekų tvarkymo sistemą šalyje. Projekto pradžioje - 2010 metais, dokumentams parengti buvo numatyta 99,554 mln. litų. Dalis šios sumos (82 proc.) skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 18 proc. – iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Šilalės miesto ir rajono gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Šilalės vandenys“ dėl galimybės prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. Detalesnę informaciją galima gauti UAB „Šilalės vandenys“, adresu Rytinio Kelio g. 4, Šilalė, kontaktinis asmuo Vytautas Matulaitis, direktoriaus pavaduotojas, tel.: (8 449) 74205, el. paštas silvanduo@is.lt.

 

UAB ,,Šilalės vandenys“

 

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ PROJEKTĄ

Projektas VP3-2.4-SADM-01-R-71-002 ,,Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“

2009 m. liepos 10 dieną Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Šilalės rajono savivaldybės administracija pasirašė trišalę projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų.

Projektą vykdys Šilalės rajono savivaldybės administracija. Projektas truks dvejus metus ir baigsis 2011m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas – pagerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Šilalės rajone, taip prisidedant prie socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumų savivaldybėse mažinimo, didinant socialinių paslaugų įvairovę bei stiprinant jų materialinę bazę.

Ketinama įkurti nestacionarių socialinių paslaugų centrą, kuriame senyvo amžiaus asmenims bus teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose nestacionarios socialinės paslaugos, socialinės rizikos šeimoms bus įkurtas krizių centras motinoms ir vaikams, vaikų dienos centras bei paramos šeimai tarnyba su 37 vietomis tikslinės grupės asmenims.

Per metus planuojama suteikti paslaugas 205 asmenims, turintiems negalią, sukurti 5 naujas darbo vietas. Projekto metu bus vykdoma pastato, esančio Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė (buvusi poliklinika), rekonstrukcija. Rekonstrukcijos metu bus siekiama pastatą pritaikyti socialinėms reikmėms. Planuojama įsigyti baldų, buitinė, konferencijų įranga.

Projekto vertė iki 3.633.296,00.Lt. Projektavimo ir rekonstrukcijos darbus vykdys UAB „Kvėdarsta“

Kontaktai: asmuo ryšiams Vaida Jocytė –Kiaulakienė, el paštas invest.spec@silale.lt, tel. (8 449) 76 123, faksas (8 449) 76 118.

* * *

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

Šilalėje Nemuno žemupio baseino I paketo projektas jau baigtas

Nemuno žemupio baseino I paketo 1, 2, 3 ir 4 dalių darbai jau baigti. Nauji vandentiekio ir (arba) buitinių nuotekų tinklai pakloti Šilalės m. Atgimimo, Vienybės, Medvėgalio, Draugystės, Lakštingalų, Paparčių, Kvėdarnos, Lingiškių, Vakario, M.Šalčiaus, Aušros, M. Valančiaus, Kranto, Vykinto, Kvėdarnos, Lokystos – Ašučio, Dariaus ir Girėno – Kovo 11-osios, Šolių, Pievų, Birutės, Vytauto Didžiojo, Vilties, Kęstučio, Pušyno, Dyvyčio, Svirno, Zobelijos, Saulėtekio, Kapų, Struikų gatvėse, Vingininkų gyvenvietėje, rekonstruoti vandentiekio ir ( arba) buitinių nuotekų tinklai Šilalės m. Struikų, J. Basanavičiaus, D.Poškos, Maironio gatvėse.

2008 m. rugsėjo 25 d. komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. IV-334 „Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo“, vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo baigtus statyti ir rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus (Šilalės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra I dalis) Šilalės mst. ir Vingininkų k. Šilalės r., patikrino techninę bei vykdymo dokumentaciją ir pripažino, kad baigti statyti ir rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklai (Šilalės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra I dalis) Šilalės mst. ir Vingininkų k. Šilalės r., tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

2009 m. lapkričio 2 d. komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2009 m. spalio 21 d. įsakymais Nr. IV-335 ir Nr. IV-336 „Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo“, vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo baigtus statyti ir rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus (Šilalės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra 2 – 3, 4 dalys) Šilalės mst. patikrino techninę bei vykdymo dokumentaciją ir pripažino, kad baigti statyti ir rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklai (Šilalės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra 2 - 4 dalys) Šilalės mst., tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Įgyvendinus Nemuno žemupio baseino I paketo 1-4 dalis įrengta naujų vandentiekio tinklų – 12887,81 m, naujų buitinių nuotekų tinklų – 14660,76 m, slėginių nuotekų tinklų – 1334,16 m, pastatytos penkios naujos siurblinės, rekonstruota vandentiekio tinklų - 397,65 m, buitinių nuotekų tinklų – 707,42 m, slėginių nuotekų tinklų –338,87 m, atstatytos gatvių dangos. Bendra statybos montavimo darbų kaina be PVM - 19885,45 tūkst. litų. Darbai finansuoti Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir UAB „Šilalės vandenys“ lėšomis.

Projektavimo darbai iš dalies finansuojami Sanglaudos fondo lėšomis, EK skirtoms projekto „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ (projekto numeris 2001/LT/16/P/PA/002) įgyvendinimui.

 

Nemuno žemupio baseino investicinės programos I etapas

Projekto pavadinimas: Nemuno žemupio baseino investicinės programos I etapas

 

Projekto Nr. CCI 2004/LT/16/C/PE/004

 

Projekto trukmė: 2005-2010 m.

 

Bendra projekto vertė: 130 792 064 litų (37 880 000 eur)

 

Finansavimas: 80 proc. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 20 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Galutiniai paramos gavėjai

 

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti paslaugų kokybę, apsaugant mus supančią aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio ir pagerinant gyventojų aplinkos sąlygas.

 

Investicijų ir statybos skyriaus
vyr. specialistas Faustas Sragauskas
Telefono Nr. (8 449) 76 123
El. paštas faustas.sragauskas@silale.lt

 

 

2009 m. birželio mėn.

Atlikta darbų už: 20,1 mln. Lt (įsisavinta virš 98 proc. lėšų)

 

Atlikti darbai:

Paklota 11,2 km. vandentiekio tinklų ir 1,8 km vandentiekio atšakų iki sklypų ribos;

Paklota 14 km. buitinių nuotekų tinklų ir 1,8 km nuotekų atšakų iki sklypų ribos;

Pastatytos 5 požeminės buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinės;

 

Vykdomi darbai:

Gyventojų gerovės sutvarkymo darbai, susiję su tinklų plėtra;

Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija;

Numatoma likusių darbų pabaiga: 2009 m. lapkričio mėn.

 

Edita Rekašienė
Komunikaciniai projektai
tel. 8 671 00 504
fax. 8 52 77 5503
edita@komunikaciniai.lt
www.komunikaciniai.lt