Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Visitors from: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Socialinės paslaugos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais teisės aktais Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.T1-462 patvirtinta socialinių paslaugų teikimo tvarka.

Šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga Šilalės rajono socialinių paslaugų centras.

Pagalba namuose teikiama asmenims, kuriems nustatytas pagalbos į namus poreikis:
- vienišiems pensininkams, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
- neįgaliems, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies nedarbingais;
- šeimoms, prižiūrinčioms neįgalius vaikus, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
- pensininkų šeimoms, kai vienas iš sutuoktinių dėl ligos negali prižiūrėti kito sutuoktinio, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Dėl pagalbos į namus teikimo prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į seniūniją, Šilalės miesto gyventojai – į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, I a. 112 kab.

Pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugas pateikia asmens dokumentą, neįgaliojo ar senatvės pensininko pažymėjimą, med. pažymėjimą (Forma 027/a) apie pagalbos į namus reikalingumą, gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą.

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimą organizuoja ir teikia biudžetinė įstaiga Šilalės rajono socialinių paslaugų centras.
Centre teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos:
- informavimo;
- konsultavimo;
- tarpininkavimo ir atstovavimo;
- maitinimo organizavimo;
- transporto organizavimo;
- sociokultūrinės paslaugos;
- asmens higienos priežiūros paslaugų organizavimas:
- dušo paslaugos;
- skalbimas;
- lyginimas;
- psichologinė pagalba;
- kineziterapija.

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) raštišku prašymu kreipiasi į Centrą, užpildydamas Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti ir pateikia šiuos dokumentus:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje);
- kitus dokumentus, įrodančius, kad paslauga priklauso, priklausomai nuo paslaugos rūšies.

Dienos socialinės globos paslaugas centre gali gauti Šilalės rajono gyventojai, turintys negalią, negalintys gyventi savarankiškai, dėl sveikatos būklės praradę fizinį ir socialinį savarankiškumą ir kuriems reikalingos dienos socialinės globos bei trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

Šilalės rajono Socialinių paslaugų centrą turi teisę lankyti ir jame gauti paslaugas šie asmenys:
- vaikai su negalia;
- neįgalieji, kurie dėl savo sveikatos ar susiklosčiusių aplinkybių yra nesaugūs savo namuose ar jiems reikalingas užimtumas, ugdymas, nakvynė ir kt. paslaugos;
- neįgalūs pilnamečiai našlaičiai ar asmenys, netekę tėvų globos, kurie turi laikinų sunkumų dėl būsto įsigijimo ar įsikūrimo;
- asmenys su proto ir psichine negalia.

Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose gali gauti Šilalės rajono gyventojai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, negalintys gyventi savarankiškai, dėl sveikatos būklės praradę fizinį ir socialinį savarankiškumą, ir tuo metu neturintys asmenų, galinčių juos prižiūrėti.

Į centrą nepriimami ir neteikiamos paslaugos asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių (toksinių) medžiagų.

Asmuo, norintis lankyti centrą ir gauti jame paslaugas bei paslaugas namuose arba jo tėvai, globėjai ar rūpintojai (toliau – asmuo ) centrui pateikia:
- motyvuotą prašymą;
- neįgaliojo ar invalido pažymėjimą;
- paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, gimimo liudijimo kopiją (vaikams);
- neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą;
- išrašą iš asmens medicininės dokumentacijos (forma 027 a) su rekomendacija dėl paslaugų poreikio.

Ilgalaikė socialinė globa įstaigose, teikiančiose ilgalaikės socialinės globos paslaugas, skiriama asmenims, kuriems reikalinga ilgalaikė socialinė globa ir kurie dėl negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, nes socialinių paslaugų nebegalima teikti jų namuose arba tos paslaugos neefektyvios.

Galimi ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai:
- suaugę asmenys su negalia;
- senyvo amžiaus asmenys;
- vaikai su negalia.

Ilgalaikė socialinė globa skiriama išvardintiems asmenims, kai:
- jie yra vieniši;
- artimieji negali pasirūpinti globojamu ar slaugomu asmeniu dėl objektyvių priežasčių (dirba, yra pensininkai, neįgalūs, studentai, ligoniai ir kt.)
- artimieji yra socialinės rizikos grupės asmenys;
- neveiksnių asmenų globėjai dėl objektyvių priežasčių toliau negali atlikti savo funkcijų.

Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą arba į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
- išrašą iš asmens medicininės dokumentacijos (Forma 027/a) su konsultacinės komisijos išvada apie rekomenduojamą socialinės globos įstaigą pagal asmens sveikatos būklę;
- prašymą, nurodantį, kokioje globos įstaigoje norėtų apsigyventi;
- neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą;
- darbingumo lygio, neįgalumo lygio nustatymo pažymos kopiją.

Dėl informacijos kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių 112 kab., tel. Nr. (8 449) 76 133.